ลงทะเบียนอบรม

หลักสูตร การสร้างห้องเรียนออนไลน์อย่างง่ายสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ถือ เป็นการเรียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์เทคโนโลยีบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในสังคมปัจจุบัน ที่ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาและสถานที่ในการเรียนได้ตามความสะดวก โดยผู้เรียนยังได้รับสาระพื้นฐานอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับการเข้าเรียนในชั้นเรียน ดังนั้นการบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์อย่างง่ายสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบันควรมีเทคนิควิธีการที่ถูกต้องทางเทคโนโลยีการศึกษา จึงจะทำให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล 

กำหนดการเเละระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

หลักสูตร วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 8.45 - 12.00 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ตึก 2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยากร
นายไพรวัลย์ ขันทะศิริ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 การศึกษา :

1. ปริญญาตรี ศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ปริญญาโท กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์ด้านอบรม

  1. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT กับคณะครูที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาบทเรียน E-learning ให้กับคณะครูโรงเรียนเทศบาลบูรพา จังหวัดมหาสารคาม ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  3. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การใช้บทเรียน E-learning ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  4. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe flash cs3 ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  5. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้กับคณะครูโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6. วิทยากรอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม Premiere Pro สำหรับ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  7. ผู้ช่วยสอนรายวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ณ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  8. วิทยากรอบรมการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาด้วยโปรเเกรม LecerMaker ให้กับคณาจารย์เเละบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  9. วิทยากรอบรม หลักสูตรระยะสั้น "Google for Management in Education field" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  10. ผู้ช่วยสอนเกี่ยวกับกับนำเทคโนโลยีการศึกษา Google for Educations เพื่อมาประยุกต์ใช้สำหรับการเรียน การสอน นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ


Course Registation

ท่านใช้คอมพิวเตอร์ระบบใด

Microsoft Window
Macintosh
Unix

ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

Window 98-XP
Microsoft Office
Flash CS4/CS5
Illustrator CS4/CS5
C++ / C# / Visual Basic
Internet Explorer / Email
DreamWeaver CS4/CS5++
PhotoShop CS4/CS5++
HTML
3D Studio MAX

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน


ลงทะเบียนเมื่อ ชื่อ - นามสกุล สถานะ
2016-04-19 18:09:53 สิริกัญญา มณีนิล ลงทะเบียนแล้ว
2016-04-07 18:52:19 นิพนธ์ บริเวธานันท์ ลงทะเบียนแล้ว
2016-04-07 17:20:02 นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ลงทะเบียนแล้ว
2015-12-09 08:54:46 เบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-17 18:22:18 นางสาวอัญชลี ชูช่่วย ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-17 14:41:50 นางสาวศศิธร หลาบนารินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-17 09:51:46 นางมะณี เซะวิเศษ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-17 09:51:10 น.ส.เมตตา ทองอ่อน ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-17 09:50:58 นายเอกรินทร์ บุญอินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-16 19:37:09 นายวิรัตน์ ชูแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-13 10:50:32 นายเอกลักษณ์ คุณติสุข ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-13 09:44:45 นายเอกราช มบขุนทด ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-03 10:59:46 น.ส.ปราณิศา พูลลมัย ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 14:18:10 ศิริชัย ญาณปัญญา ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 14:17:27 ณรงค์ศักดิ์ พูลลมัย ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 14:16:33 ดนัย วินิจ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 14:15:31 สำราญ คชฤทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 14:14:28 ณัฐพล อินแพง ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 14:13:36 น.ส.จิรนันท์ ด้วนรู้ที่ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 14:12:37 น.ส.สิริญญา นินนันท์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 14:11:24 น.ส.หงษ์วนา เกตุบำรุง ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 14:09:49 จวบ สัตย์บุรุษ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-01 03:35:10 นายโสภณ ขันธโสภา ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-31 07:23:44 ซุปเป้อร์ สุกันทา ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-31 07:19:28 ซุปเป้อร์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-29 11:01:53 นายมนัญชัย ปรินทอง ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-29 10:09:35 นายองอาจ เด็ดดวง ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-29 10:05:39 นางสาวรัตมณี จันทโรธร ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-29 10:05:15 นางสาวศรีสุดา เปรมผลกมล ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-27 11:59:40 นายอรุณ ตั้งมโนกุล ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-27 11:54:03 นางสาวมณฑยา เสาวรส ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-21 19:38:26 นาย ลัทธิชัย ชะนะเสนา ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-08 20:35:21 นายยุทธศาสตร์ เพียรไธสง ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-08 17:51:02 นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-03 15:54:18 นายภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-03 06:54:40 นางสาวมะลิพร แดงตะขบ ลงทะเบียนแล้ว

ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 36 คน