ลงทะเบียนอบรม

หลักสูตร Smart Classroom for Educational field

 ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หมายถึง ห้องเรียนหรือแหล่งการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นในลักษณะพิเศษเฉพาะที่แตกต่างจากห้องเรียนโดยทั่วไป เพื่อใช้สำหรับการ เสริมสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการฝึกทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆโดยมี จุดเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันจากเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งสื่อในระบบภาพและเสียง ก่อให้เกิดการเรียนแบบทางไกลที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ Smart Classroom for Educational field จึงควรมีสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาจึงจะทำให้การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการทรัพยากร จึงจะมีประสิทธิภาพ
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  หลักสูตร 8.45 - 12.00 

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการห้องเรียนได้ตามความเหมาะสม
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องเรียน

วิทยากร
นายไพรวัลย์ ขันทะศิริ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

การศึกษา :

1.  ปริญญาตรี กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.  ปริญญาโท กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบการณ์

 1. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT กับคณะครูที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาบทเรียน E-learning ให้กับคณะครูโรงเรียนเทศบาลบูรพา จังหวัดมหาสารคาม ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การใช้บทเรียน E-learning ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe flash cs3 ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้กับคณะครูโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 6. วิทยากรอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม Premiere Pro สำหรับ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 7. ผู้ช่วยสอนรายวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ณ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 8. วิทยากรอบรมการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาด้วยโปรเเกรม LecerMaker ให้กับคณาจารย์เเละบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 9. วิทยากรอบรม หลักสูตรระยะสั้น "Google for Management in Education field" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 10. ผู้ช่วยสอนเกี่ยวกับกับนำเทคโนโลยีการศึกษา Google for Educations เพื่อมาประยุกต์ใช้สำหรับการเรียน การสอน นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ


Course Registation

ท่านใช้คอมพิวเตอร์ระบบใด

Microsoft Window
Macintosh
Unix

ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

Window 98-XP
Microsoft Office
Flash CS4/CS5
Illustrator CS4/CS5
C++ / C# / Visual Basic
Internet Explorer / Email
DreamWeaver CS4/CS5++
PhotoShop CS4/CS5++
HTML
3D Studio MAX

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน


ลงทะเบียนเมื่อ ชื่อ - นามสกุล สถานะ
2015-11-16 10:24:23 นายวิรัตน์ ชูแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-13 13:44:49 นายกุลศักดิ์ สุขยิ้ม ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-13 10:47:53 นายเอกลักษณ์ คุณติสุข ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-13 09:39:49 นางสาวสุรางค์รัตน์ วงษ์ภักดี ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-13 09:36:50 นายเอกราช มบขุนทด ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-12 17:21:26 นายกิตติ โสภาที ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-12 17:19:59 นายวีระชัย เสนารักษ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-12 17:18:31 นายชัยราวี ลาผม ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-12 17:11:26 ศิตาภา ศรีรักษ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-12 13:08:14 นางสาวอลิศรา สัพโส ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-12 13:07:25 นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-12 13:06:45 นางสาววัลวิภา อินวันนา ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-12 13:05:52 นางสาวอรรฆภา อ่อนน้อม ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-12 13:04:07 นายอรรถพล บัวทอง ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-12 08:42:22 นางสาวพัชรินทร์ ดอนจันทร์ไพร ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-09 17:48:35 นายวิทยา ยอดญาติไทย ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-05 20:38:59 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร ไตรทรัพย์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-05 15:13:04 ยุทธนา วงษ์ทันท์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-04 11:37:15 นายพีรพัฒน์ สุดยอด ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-04 11:13:02 สุภาพร. บุญช่วย ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-04 08:40:36 ธัญชิตา เทพานวล ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-03 19:14:32 นางสาวปภาวรินทร์ กิตติอมรพงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-03 16:12:08 ชลิญา รุ่งสกุล ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-03 16:11:31 ศุภลักษณ์ สอนภู ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-03 16:10:01 กฤษฎีกา ป้องพาล ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-03 16:01:18 พนิตา ชอบทำกิจ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-03 15:56:18 สุไม บิลไบ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-03 10:58:34 น.ส.ปราณิศา พูลลมัย ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 14:07:09 ศิริชัย ญาณปัญญา ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 13:49:05 ณรงค์ศักดิ์ พูลลมัย ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 13:01:30 ดนัย วินิจ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 11:53:38 สำราญ คชฤทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 08:57:16 นัฐพล อินแพง ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 08:56:05 น.ส.จิรนันท์ ด้วนรู้ที่ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 08:54:26 น.ส.สิริญญา นินนันท์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 08:52:39 น.ส.หงษ์วนา เกตุบำรุง ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 08:37:15 จวบ สัตย์บุรุษ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 07:57:00 นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-30 08:30:58 ลัดดาวัลย์ สุวรรณโชติ ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-28 22:33:38 นางสาวเมตตา ทองอ่อน ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-28 22:33:42 น.ส.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-28 22:33:45 นายเอกรินทร์ บุญอินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-28 22:33:48 นายธีระพงศ์ จิโรจน์กุล ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-24 21:56:41 น.ส.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-24 21:56:55 ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-21 11:58:55 นายสุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-21 11:58:58 น.ส.ณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐ ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-21 11:59:00 นส.ออนจิลา. บัวประเสริฐ ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-21 11:59:03 นางสุมาลี รวมธรรม ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-21 11:59:05 นายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-21 11:59:07 เพชรรัตน์ มหรรชกุล ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-20 10:26:21 มัลลิกา ผ่องแผ้ว ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-20 10:26:25 ปุณย์นที เกื้อกูลพิพัฒน์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-20 10:26:29 นางสาวรวยทรัพย์ เดชชัยศรี ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-20 10:26:33 นางเรืองลอง จรชีวีวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-20 10:26:36 Kornsin artharn ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-20 10:26:41 วลฌา อาศัยผล ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-20 10:26:45 ธนิดา. แสงประยงค์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-20 10:26:49 วันจันทร์ คีรีวงก์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-19 14:20:04 สามารถ พยอมหอม ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-19 14:20:08 อรพรรณ เลื่อนแป้น ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-19 13:54:04 สิรินพร บ้านแสน ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-19 13:06:12 นายธีรทัศน์ สมสงวน ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-19 13:06:16 ต้องตา สมใจเพ็ง ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-19 13:06:20 ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-19 09:51:42 อมรรััตน์ มากเหลี่ยม ลงทะเบียนแล้ว

ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 66 คน