ลงทะเบียนอบรม

หลักสูตร Google Product Google App (Google for Management)

หลักสูตร Google Product Google App (Google for Management) ถือว่าเป็นโซลูชั่นที่สร้างขึ้นที่ตอบโจทย์ครูเเละผู้เรียนโดยเฉพาะไม่ว่าห้องเรียนของคุณจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ที่ทำงานคุณจะเล็กหรือใหญ่มีงบประมาณมากหรือน้อยก็ตาม หลักสูตร Google Product Google App (Google for Management) ถือว่าเป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการทางเทคโนโลยีการศึกษามาบูรณาการร่วมด้วย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจกรอบใบสมัครด้านล่างนี้ครับ
 
 
 

ผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้ความรู้ดังนี้

1. รู้จัก Google App for Education
2. สามารถสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยเครื่องมือของ Google App 
3. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือสนับสนุนการเรียนการสอน
 
 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  หลักสูตร 8.45 - 12.00 

วิทยากร
นายไพรวัลย์ ขันทะศิริ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

การศึกษา :

1. ปริญญาตรี กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.  ปริญญาโท กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ประสบการณ์

  1. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT กับคณะครูที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาบทเรียน E-learning ให้กับคณะครูโรงเรียนเทศบาลบูรพา จังหวัดมหาสารคาม ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  3. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การใช้บทเรียน E-learning ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  4. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe flash cs3 ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  5. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้กับคณะครูโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6. วิทยากรอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม Premiere Pro สำหรับ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  7. ผู้ช่วยสอนรายวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ณ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  8. วิทยากรอบรมการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาด้วยโปรเเกรม LecerMaker ให้กับคณาจารย์เเละบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  9. วิทยากรอบรม หลักสูตรระยะสั้น "Google for Management in Education field" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 วันที่        11 กรกฎาคม 2558 ณ  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  10. ผู้ช่วยสอนเกี่ยวกับกับนำเทคโนโลยีการศึกษา Google for Educations เพื่อมาประยุกต์ใช้สำหรับการเรียน การสอน นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ


Course Registation

ท่านใช้คอมพิวเตอร์ระบบใด

Microsoft Window
Macintosh
Unix

ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

Window 98-XP
Microsoft Office
Flash CS4/CS5
Illustrator CS4/CS5
C++ / C# / Visual Basic
Internet Explorer / Email
DreamWeaver CS4/CS5++
PhotoShop CS4/CS5++
HTML
3D Studio MAX

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน


ลงทะเบียนเมื่อ ชื่อ - นามสกุล สถานะ
2021-06-29 17:14:13 Merziuziy ลงทะเบียนแล้ว
2021-02-21 23:09:41 Merziuzi ลงทะเบียนแล้ว
2020-12-12 12:40:14 Merziuz ลงทะเบียนแล้ว
2020-11-14 05:54:24 Merziuz ลงทะเบียนแล้ว
2018-08-07 10:02:51 Judix ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-16 14:42:44 Thanakorn Sawangchart ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-15 12:43:03 นายฐานุศักดิ์ บัณฑิตสมิทธ์ ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-15 12:43:07 นิธิพัฒน์ เรืองเดช ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-15 12:43:11 ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-15 09:58:17 ธีระภัณฑ์ ศิริสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-11 14:19:20 ทรงพล อาวพิทักษ์ ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:07 มยุเรศ ใยบัวเทศ ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:10 ปุญชรัสมิ์ วังน้อย ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:12 เบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์ ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:14 นางมะณี เซะวิเศษ ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:17 น.ส.เมตตา ทองอ่อน ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:19 นายเอกรินทร์ บุญอินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:22 นายเอกลักษณ์ คุณติสุข ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:24 ธัญชิตา เทพานวล ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:27 นางสาวปภาวรินทร์ กิตติอมรพงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:30 น.ส.ปราณิศา พูลลมัย ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:33 ศิริชัย ญาณปัญญา ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:36 ณรงค์ศักดิ์ พูลลมัย ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:38 ดนัย วินิจ ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:42 สำราญ คชฤทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:45 ณัฐพล อินแพง ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:48 น.ส.จิรนันท์ ด้วนรู้ที่ ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:51 น.ส.สิริญญา นินนันท์ ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:54 น.ส.หงษ์วนา เกตุบำรุง ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:57:11 จวบ สัตย์บุรุษ ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:57:09 นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:57:06 นายมนัญชัย ปรินทอง ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:57:03 นายองอาจ เด็ดดวง ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:57:00 นางสาวรัตมณี จันทโรธร ลงทะเบียนแล้ว
2016-02-04 15:56:57 นางสาวศรีสุดา เปรมผลกมล ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-24 22:25:59 Piyawan Rattanapanusorn ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-24 22:37:17 พรอัญชลี พุกชาญค้า ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-24 22:37:25 อมรรััตน์ มากเหลี่ยม ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-24 22:26:10 อุษณีย์ สื่อมโนธรรม ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-24 22:26:10 วิภาดา นามบ้าน ลงทะเบียนแล้ว

ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 40 คน