ลงทะเบียนอบรม

หลักสูตรการออกเเบบ InfoGraphic เพื่อการเรียนการสอนเเละการใช้งานทั่วไป (ครั้งที่ 3)

การออกเเบบ InfoGraphic เพื่อการเรียนการสอนเเละการใช้งานทั่วไป Info Graphic หรือ Information Graphic นั้น คือ การย่อข้อมูลต่างๆให้อยู่ในรูปแบบที่ประมวลผลหรือเข้าใจได้ง่าย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมนุษย์เราจะสามารถตอบสนองต่อรูปภาพได้ดีกว่าตัวหนังสือ ในด้านการวิจัย การนำเสนอข้อมูลรูปภาพจะทำให้งานวิจัยดูน่าสนใจและสามารถเข้าใจได้มากขึ้น สำหรับด้านการเรียนการสอน Info Graphic มีส่วนช่วยในการเรียนการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วันที่ 24 มีนาคม 2559 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  หลักสูตร 9.00 - 14.30 น.

วิทยากร

นางสาวศรัญญา   เจริญผล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

การศึกษา 

1.  ปริญญาตรี สถ.บ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

2.  กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประสบการณ์

- ผู้ช่วยบัญชี บริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
- กราฟิกดีไซน์เนอร์ บริษัทซีโปรครีเอชั่น
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยากรอบรม หลักสูตรระยะสั้น "Google for Management in Education field"
  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยากรอบรม หลักสูตรระยะสั้น " โครงการบริการวิชาการ Technology for Research (INFOGRAPHIC) "
  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 วันที่ 24 กันยายน 2558
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ


Course Registation

ท่านใช้คอมพิวเตอร์ระบบใด

Microsoft Window
Macintosh
Unix

ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

Window 98-XP
Microsoft Office
Flash CS4/CS5
Illustrator CS4/CS5
C++ / C# / Visual Basic
Internet Explorer / Email
DreamWeaver CS4/CS5++
PhotoShop CS4/CS5++
HTML
3D Studio MAX

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน


ลงทะเบียนเมื่อ ชื่อ - นามสกุล สถานะ
2021-11-10 06:57:22 johnansog ลงทะเบียนแล้ว
2021-06-29 18:47:42 Merziuziy ลงทะเบียนแล้ว
2021-02-21 20:07:38 Merziuzi ลงทะเบียนแล้ว
2020-12-12 12:22:45 Merziuz ลงทะเบียนแล้ว
2020-11-14 14:41:03 Merziuz ลงทะเบียนแล้ว
2020-08-26 20:49:34 johnan ลงทะเบียนแล้ว
2019-01-22 15:33:10 uekhnviurh ลงทะเบียนแล้ว
2019-01-22 06:16:01 eaakkwdtu ลงทะเบียนแล้ว
2019-01-20 22:47:01 ykkjlbrtr ลงทะเบียนแล้ว
2018-05-12 19:38:55 Judi ลงทะเบียนแล้ว
2018-02-17 08:50:36 Barneyxcq ลงทะเบียนแล้ว
2017-10-22 09:39:51 JimmiNi ลงทะเบียนแล้ว
2017-05-18 05:02:47 JimmiXzSq ลงทะเบียนแล้ว
2017-04-02 08:33:18 Barnypok ลงทะเบียนแล้ว
2017-01-07 18:34:45 Barnypok ลงทะเบียนแล้ว
2016-06-08 10:52:24 ดนัย วินิจ ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-21 14:58:05 นายนันทวัฒน์ จำนงค์โชติ ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-21 14:57:08 นายนันทวัฒน์ จำนงค์โชติ ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-21 12:39:24 ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-21 09:55:54 นายพงษ์พันธ์ พรมทอง ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-20 17:22:34 สุรศักดิ์ เส็งเอี่ยม ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-20 17:18:39 มนัสวีร์ โตกระแสร์ ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-20 14:26:18 นายภราดร พิมพันธุ์ ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-20 12:10:27 วุฒิชัย พิลึก ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-20 11:36:22 นางสาวดวงใจ พุทธเษม ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-16 17:02:18 นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-16 16:54:42 นางสาวอรชุมา ยงพัฒนจิตร ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-04 11:43:22 สุทธิชา เพชรวีระ ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-04 11:31:05 นางสาวอ้อยใจ มลิวิลย์ ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-04 08:42:31 ปุญชรัสมิ์ วังน้อย ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-03 17:34:09 สิริกัญญา มณีนิล ลงทะเบียนแล้ว
2016-03-03 11:46:09 นางสาวมัลลิกา ผ่องแผ้ว ลงทะเบียนแล้ว

ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 32 คน