Research สวัสดีคุณ :

Title Plublic Date Type
การเรียนแบบผสมผสานผ่านเว็บเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพญาไท โดย : นางสาวศิวพร พันศร July 2015 PDF
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนไอแพด เรื่อง ประชาคมอาเซียน สำหรับประชาชน โดย : นายสุวินัย ศรีเรือง May 2012 PDF
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสุขศึกษา เรื่อง การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนปกติ โดย : นางสาวนภาพร อ่อนตา May 2012 PDF
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย : นายสิงห์ทอง ครองพงษ์ April 2009 PDF
การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โดย : นางสาววณิชชา แก้วเนตร April 2013 PDF
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ สำหรับนักศึกษาสาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย : นางสาวณิชาพร สุรินทร์วงศ์ April 2008 PDF
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พยัญชนะภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนตรีภัทร โดย : นางสาวศศิ จงกลวานนท์ April 2009 PDF
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดย : นายณัฏฐ์ หอมสุวรรณ May 2013 PDF
สภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย : นางสาวพิไลวรรณ กลิ่นแก้ว May 2008 PDF
การใช้สื่อเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ ของพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย : นางสาวพีชาลิกา ขัติยะ March 2008 PDF
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คานาม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดย : นางสาววรรณรดา คนเที่ยง May 2010 PDF
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม โดย : นายชลาวัฒน์ ชลมาก May 2010 PDF
สภาพ ปัญหา และความต้องการใช้สื่อการสอนของครูในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม โดย : นางสาวณิชยา จันทรมณี April 2008 PDF
การสร้างเว็บเพจประชาสัมพันธ์แผนกบริการโสตทัศนูปกรณ์รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย : นายนริศ ศรีทองอ่อน May 2008 PDF
การศึกษาแนวโน้มการเรียนการสอน ในกลุ่มวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย : นายสุชีพ กรรณสูต August 2007 PDF
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบราคาค่าโดยสาร ทางอากาศเบื้องต้น สำหรับพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดย : นางสาวกฤติกา สุทธิพันธุ์ May 2007 PDF
ความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อการฝึกอบรม ผ่านระบบจัดการการเรียนรู้ โดย : นายบุญเสริม สุขสุภาพ March 2007 PDF
การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จ” สำหรับพนักงานบริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด โดย : นางสาวชรินทิพย์ อนุตรเศรษฐ์ 1 May 2011 PDF
ความต้องการแหล่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ โดย : นายภูดิท กรรณิการ์ 1 May 2007 PDF
ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อเนื้อหาสาระและการออกแบบของนิตยสารเรย์ โดย : นางอารยา แคล้วภัยพาล 1 May 2008 PDF
ความพึงพอใจของผู้เรียนโยคะอาสนะทางอินเทอร์เน็ต โดย : นางสาวนันทนา วงษ์สวัสดิ์ 1 May 2010 PDF
การเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมของผู้เรียนในระบบโรงเรียน และผู้เรียนในระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดย : นางสาวศุภจิต รัตนมณีฉัตร 19 January 2010 PDF

ทั้งหมด 47 รายการ
Backward   1 2