Element Detail
Title :

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพันธะวัฒนา

Title Alternative : Development of Computer assisted Instruction on Royal Activities of King Chulalongkorn for Prathomsuksa 5 Students of Phantawatana School
Creator : นางสาววรารัตน์ เกตุสีระ
Subject : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Description :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่อง พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
พันธะวัฒนา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน
และคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพันธะวัฒนา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนพันธะวัฒนา
จำนวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบ
ก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการหาค่า t-test
ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 80.15 /81.65
ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และ 2) นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียน จากการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 สูงกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Publisher : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Address : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 109
Email : edtech_ku@hotmail.com
Contributor : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรี ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิฉาย ธนะมัย (กรรมการ)
Date : May 2010 Last modified : 2015-10-21 10:09:36
Type : Independent Study
Format : PDF
Language : Thai
DegreeName : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
Level : ปริญญาโท
Descipline : เทคโนโลยีการศึกษา
Grantor : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์
ผู้ใช้งานทั่วไป
Titie Name File Name File Size Download
บทที่1 20151021101010_บทที่ 1.pdf 88.25 KB