Element Detail
Title :

การสร้างหนังสือการ์ตูนภาพยกระดับ เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2

Title Alternative : Construction of Pop-up Cartoon Book on 5 Main Group of Food for Prathomsuksa2nd Students
Creator : นางธมน แจ่มประวิทย์
Subject : การสร้างหนังสือการ์ตูนภาพ
Description :

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างหนังสือการ์ตูนภาพยกระดับ เรื่อง  อาหารหลัก 5 หมู่  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูนภาพยกระดับ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่  3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความคงทนทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูนภาพยกระดับ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ กับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูนภาพยกระดับ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่

 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/6  โรงเรียนอรรถมิตร  กรุงเทพมหานคร   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวน 37 คน  ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  โดยวิธีการจับสลาก   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  1)หนังสือการ์ตูนภาพยกระดับ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่  2) แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test 

 

ผลการวิจัยพบว่า  1) หนังสือการ์ตูนภาพยกระดับ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  และมีประสิทธิภาพ  83.67/81.83  ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  2) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูนภาพยกระดับ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) คะแนนความคงทนทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห์กับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูนภาพยกระดับ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ อยู่ในระดับมากที่สุด

Publisher : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Address : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 109
Email : edtech_ku@hotmail.com
Contributor : ดร.ลัดดาวัลย์ คงสมบูรณ์ ,รองศาสตราจารย์สุรชัย ประเสริฐสรวย
Date : July 2015 Last modified : 2015-10-21 10:35:52
Type : Independent Study
Format : PDF
Language : Thai
DegreeName : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Level : ปริญญาโท
Descipline : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Grantor : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์
ผู้ใช้งานทั่วไป
Titie Name File Name File Size Download
บทที่1 20151021104056_บทที่1.doc 94.50 KB