Element Detail
Title :

การพัฒนารูปแบบจดหมายข่าวดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Title Alternative : Development of Digital Newsletter Format for Public Relations, Center for Applied Economics Research Faculty of Economics
Creator : นางสาวอุทุมพร มุ่งดี
Subject : การพัฒนารูปแบบจดหมายข่าวดิจิทัล
Description :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความต้องการของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ที่มีต่อรูปแบบจดหมายข่าวดิจิทัล 2) เพื่อพัฒนารูปแบบจดหมายข่าวดิจิทัลให้มีคุณภาพ และ
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อรูปแบบจดหมายข่าวดิจิทัล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายวิชาการและสายสนับสนุน จานวน 137 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามต้องการของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบและเนื้อหาในการพัฒนารูปแบบจดหมายข่าวดิจิทัล รูปแบบจดหมายข่าวดิจิทัล แบบประเมินคุณภาพรูปแบบจดหมายข่าวดิจิทัล และ แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อรูปแบบจดหมายข่าวดิจิทัล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบและเนื้อหาในการพัฒนารูปแบบจดหมายข่าวดิจิทัล รูปแบบทั่วไปของรูปแบบจดหมายข่าวดิจิทัล
การจัดวางรูปเล่มเป็นแบบรูปเล่มแนวตั้ง จานวน 6 หน้า วาระในการเผยแพร่ควรเป็น ราย 2 เดือน ลักษณะตัวอักษร ควรเป็นตัวพิมพ์แบบไม่มีหัวหรือหัวปาด ทั้งการพาดหัวข่าวและเนื้อหา ส่วนตัวเลขควรเป็นแบบอารบิค ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมกับการพาดหัวข่าวควรมีขนาด 24 พอยต์ และขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมกับเนื้อหาควรมีขนาด 16 พอยต์ ภาพประกอบที่เหมาะสมควรเป็นทั้งภาพถ่ายและภาพประกอบในลักษณะอื่น โดยใช้สีของตัวอักษรและสีของพื้นหลัง เป็นสีโทนเย็น เนื้อหาที่ควรมี คือ ความรู้ทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ศูนย์วิจัยฯ จัดทาหรือเข้าไปมีส่วนร่วม และระเบียบบังคับของศูนย์วิจัยฯ ตามลาดับ 2) คุณภาพรูปแบบจดหมายข่าวดิจิทัล อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และ 3) ความพึงพอใจของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบจดหมายข่าวดิจิทัล อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70

Publisher : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Address : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 109
Email : edtech_ku@hotmail.com
Contributor : ผศ.ดร.ศศิฉาย ธนะมัย ,รศ.จงกล แก่นเพิ่ม
Date : July 2015 Last modified : 2015-10-21 10:48:34
Type : Independent Study
Format : PDF
Language : Thai
DegreeName : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Level : ปริญญาโท
Descipline : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Grantor : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์
ผู้ใช้งานทั่วไป
Titie Name File Name File Size Download
บทที่1 20151021104858_8_บทที่-1.pdf 114.60 KB