Book Review

ผู้ใช้งานทั่วไป
ความรู้จากโครงการวิจัย วิทยาศาสตร์กับการสื่อสาร

เนื้อหาในหนังสือวิทยาศาสตร์กับการสื่อสารเล่มนี้ ผู้เขียนปรับเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01159382 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สอดแทรกผลการวิจัยของผู้เขียนเกี่ยวกับทัศนคติของนิสิตจบใหม่

Post : 19-04-2016 15:31:50

ยังไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น