Technology Clinic

หลักสูตรการออกเเบบ InfoGraphic เพื่อการเรียนการสอนเเละการใช้งานทั่วไป (ครั้งที่ 3)

การออกเเบบ InfoGraphic เพื่อการเรียนการสอนเเละการใช้งานทั่วไป Info Graphic หรือ Information Graphic นั้น คือ การย่อข้อมูลต่างๆให้อยู่ในรูปแบบที่ประมวลผลหรือเข้าใจได้ง่าย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมนุษย


หลักสูตร Google Product Google App (Google for Management)
หลักสูตร Google Product Google App (Google for Management) ถือว่าเป็นโซลูชั่นที่สร้างขึ้นที่ตอบโจทย์ครูเเละผู้เรียนโดยเฉพาะไม่ว่าห้องเรียนของคุณจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ที่ทำงานค

หลักสูตร Smart Classroom for Educational field
 ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หมายถึง ห้องเรียนหรือแหล่งการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นในลักษณะพิเศษเฉพาะที่แตกต่างจากห้องเรียนโดยทั่วไป เพื่อใช้สำหรับการ เสริมสร้างประ

หลักสูตร Search Select เลือกเเหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อการเรียนการสอน
หลักสูตร Search Select เลือกเเหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อการเรียนการสอนปัจจุบันแหล่งความรู้ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือเครื

หลักสูตร การออกเเบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
ปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษามีความสำคัญมากในการสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนั้น การออกเเบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนควรมีวิธีการทางเทคโนโลยีทางการศึกาาที่ถูกต

หลักสูตร การสร้างห้องเรียนออนไลน์อย่างง่ายสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ถือ เป็นการเรียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์เทคโนโลยีบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในสังคมปัจจุบัน ที่ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศได้กลายมา