หนังสืออื่นๆที่น่าสนใจ


หนังสือออกใหม่

การใช้โปรแกรม HLM ในการวิเคราะห์พหุระดับ และการตีความผลที่ได้
การใช้โปรแกรม HLM ในการวิเคราะห์พหุระดับ และการตีความผลที่ได้ การเขียนหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้จากการที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาเอก และจากการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และจากประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษางานวิจัย
ราคา 195.- บาท

รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัฒกรรมระดับอุดมศึกษา
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัฒกรรมระดับอุดมศึกษา การวิจัยการปฏิบัติการในชั้นเรียนมีความสำคัญต่อวงการวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนมีส่วนส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาหลักสูตร
ราคา 279.- บาท

การแนะแนวกับหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
การแนะแนวกับหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาผู้เรียน เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการบูรณาการการจัดกิจกรรฒแนะแนวเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
ราคา 220.- บาท

การพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
การจัดทำเอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตปริญญาโทสาขาปฐมวันศึกษาฉบับนี้ ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเนื้อหาจากเอกสารตำราบทความทางวิชาการ
ราคา 250.- บาท

เล่าเรื่องการวิจัย จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติ
เล่าเรื่องการวิจัย จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติ เอกสารเล่มนี้ผู้เขียนได้แบ่งออกเป็น2ตอน คือตอนที่ 1 แนวคิดการวิจัยซึ่งในการเรียนตอนนี้ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการวิจัย
ราคา 170.- บาท

ความรู้จากโครงการวิจัย วิทยาศาสตร์กับการสื่อสาร
เนื้อหาในหนังสือวิทยาศาสตร์กับการสื่อสารเล่มนี้ ผู้เขียนปรับเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01159382 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สอดแทรกผลการวิจัยของผู้เขียนเกี่ยวกับทัศนคติของนิสิตจบใหม่
ราคา 250.- บาท

ขั้นตอนวิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับครู
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01158222 ขั้นตอนวิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์สำหรับครู ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราคา 190.- บาท

ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ / Tracking

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. เลือกสินค้าที่ต้องการ
2. ระบุรายละเอียดในการจัดส่ง
3. ชำระค่าสินค้า
4. เสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อ