Research สวัสดีคุณ :

Title Plublic Date Type
การพัฒนาการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโด รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต โดย : นางสาวสุดา แสงอรุณวานิช July 2015 PDF
การพัฒนาการสอนบนเว็บ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ โดย : นางสาวกตัญชลี เอกวุธ July 2015 PDF
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง โน้ตดนตรีสากล บนอุปกรณ์จอสัมผัส สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตลาดบางคูลัด โดย : นายสรรเสริญ สัยยะนิฐี July 2014 PDF
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์จอสัมผัส เรื่อง ทฤษฎีสี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย : นางสาววรรษ์วิสาข์ รุ่งรัตนาอุบล July 2015 PDF
การสร้างหนังสือสารคดีโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง เตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สาหรับพนักงาน บริษัท มีเดียแอสโซซิเอเต็ด จากัด โดย : นายสุวิชชา แก้วเก่า 0 2014 PDF
การผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง วิธีการใช้เครื่องออกกำลังกาย สำหรับผู้มาใช้บริการของศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย : นายภานุศักดิ์ รัตนสมภพ July 2015 PDF
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย : นางสาวศศิธร ธนเลิศมงคล August 2014 PDF
การพัฒนาบทเรียนบทเว็บ วิชา การจัดระบบงานเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย : นายเมธี มณีแจ่ม May 2010 PDF
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความจริงเสมือนด้วยเทคโนโลยีอ๊อกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่องทักษะการผูกเงื่อน วิชาลูกเสือเนตรนารี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดย : นางสาววรรณิสา ชุ่มนาเสียว June 2015 PDF
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย : นางสาวรติกร ทองชู September 2014 PDF
ผลการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับกิจกรรมโครงงาน เรื่องการ จัดทำนิตยสารเบื้องต้น วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย : นางสาววรรณรัตน์ คงแดง March 2014 PDF
การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บเรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย : วิชัย สันลักษณ์ May 2008 PDF
บทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนจิตรลดา โดย : นางรุ่งนภา ธัญญสิทธิ์ March 2008 PDF
ผลการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับกิจกรรมโครงงาน เรื่องการจัดทานิตยสารเบื้องต้น วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย : นางสาววรรณรัตน์ คงแดง July 2015 PDF
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องการเขียนภาพไอโซเมตริก โดย : นายธัญวรรธน์ ชาญอาวุธ June 2015 PDF
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายอักษร โดย : นางสาวนรากร วีเปลี่ยน July 2015 PDF
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง โดย : นางสาวอินทีวร ชัยกูล July 2015 PDF
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย : นางสาวรติกร ทองชู July 2015 PDF
การพัฒนารูปแบบจดหมายข่าวดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย : นางสาวอุทุมพร มุ่งดี July 2015 PDF
การสร้างหนังสือการ์ตูนภาพยกระดับ เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 โดย : นางธมน แจ่มประวิทย์ July 2015 PDF
การพัฒนาการสอนบนเว็บเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีพฤฒา โดย : นางสาวศิรินญา แสงบัวเผื่อน July 2015 PDF
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพันธะวัฒนา โดย : นางสาววรารัตน์ เกตุสีระ May 2010 PDF
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย : นางสาวพัชราภรณ์ วงค์คำจันทร์ May 2013 0
การสอนผ่านเว็บแบบผสมผสาน เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี โดย : นางสาวเบญจวรรณ โพแก้ว July 2015 PDF
ผลการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับกิจกรรมโครงงาน เรื่องการจัดทำนิตยสารเบื้องต้น วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย : นางสาววรรณรัตน์ คงแดง July 2015 PDF

ทั้งหมด 47 รายการ