ลงทะเบียนอบรม

หลักสูตร การออกเเบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน

ปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษามีความสำคัญมากในการสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนั้น การออกเเบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนควรมีวิธีการทางเทคโนโลยีทางการศึกาาที่ถูกต้อง สื่อมัลติมีเดียจึงจะมีคุณภาพเเละทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

 

วิทยากร
นาย นพณัฐ ยิ่งนอก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

การศึกษา :

  1.  ปริญญาตรี ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
  2.  ปริญญาโท ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

  1. ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการการจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือ ของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ... ของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  3. วิทยากร ฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร Google Form for Education ของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ


Course Registation

ท่านใช้คอมพิวเตอร์ระบบใด

Microsoft Window
Macintosh
Unix

ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

Window 98-XP
Microsoft Office
Flash CS4/CS5
Illustrator CS4/CS5
C++ / C# / Visual Basic
Internet Explorer / Email
DreamWeaver CS4/CS5++
PhotoShop CS4/CS5++
HTML
3D Studio MAX

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน


ลงทะเบียนเมื่อ ชื่อ - นามสกุล สถานะ
2018-05-13 05:57:48 Judi ลงทะเบียนแล้ว
2018-02-18 14:40:53 Barneyxcq ลงทะเบียนแล้ว
2018-01-07 00:10:42 GoldenTabs ลงทะเบียนแล้ว
2017-10-22 05:54:50 JimmiNi ลงทะเบียนแล้ว
2016-08-14 09:05:48 JimmiXS ลงทะเบียนแล้ว
2016-08-14 06:02:18 JimmiXS ลงทะเบียนแล้ว
2016-08-12 01:21:14 JimmiXS ลงทะเบียนแล้ว
2015-12-09 08:59:12 เบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-12-03 22:16:25 นาง สุภาวดี นายาว ลงทะเบียนแล้ว
2015-12-03 09:23:27 บุษราภรณ์ อัคควิบูลย์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-12-03 09:22:04 อติชาต รุ่งสว่าง ลงทะเบียนแล้ว
2015-12-02 23:02:53 ศิวรา เธียระวิบูลย์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-27 09:49:06 นางสาวพิจิตรา สุวรรณพานิช ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-27 09:18:08 นายมนัสวีร์ โตกระแสร์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-27 09:17:16 นางสาวดวงใจ พุทธเษม ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-27 09:14:25 นายวุฒิชัย พิลึก ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-27 09:12:49 นายสุรศักดิ์ เส็งเอี่ยม ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-25 23:11:40 นายวิรัตน์ ชูแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-25 22:13:55 กรองมาศ ศุภผล ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-25 14:38:44 นางสาวมัลลิกา ผ่องแผ้ว ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-25 13:09:50 รัชนิดา สบายวรรณ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-25 13:07:01 อารยา ประจนปัจจนึก ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-25 12:25:27 อโนมา ใจเอื้อ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-25 12:25:11 น.ส.อาธร สิทธิสาร ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-17 09:00:19 นางมะณี เซะวิเศษ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-17 08:59:54 นายเอกรินทร์ บุญอินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-17 08:59:46 น.ส.เมตตา ทองอ่อน ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-16 19:36:43 นายวิรัตน์ ชูแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-16 14:50:14 นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-13 10:49:45 นายเอกลักษณ์ คุณติสุข ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-12 17:24:37 นางสาวภัทธิยา การมาสม ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-12 17:23:32 นายกิตติ โสภาที ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-12 17:23:08 นายวีระชัย เสนารักษ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-12 17:22:47 นายชัยราวี ลาผม ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-09 17:44:54 นายวิทยา ยอดญาติไทย ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-04 11:38:27 นายพีรพัฒน์ สุดยอด ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-04 11:19:05 สุภาพร. บุญช่วย ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-03 11:00:47 น.ส.ปราณิศา พูลลมัย ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:17:02 ศิริชัย ญาณปัญญา ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:16:13 ณรงค์ศักดิ์ พูลลมัย ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:14:58 ดนัย วินิจ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:14:12 สำราญ คชฤทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:13:31 ณัฐพล อินแพง ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:12:32 น.ส.จิรนันท์ ด้วนรู้ที่ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:11:32 น.ส.สิริญญา นินนันท์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:10:39 น.ส.หงษ์วนา เกตุบำรุง ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:09:38 จวบ สัตย์บุรุษ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-01 03:34:52 นายโสภณ ขันธโสภา ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-31 07:21:42 ซุปเป้อร์ สุกันทา ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-29 11:02:59 นายมนัญชัย ปรินทอง ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-29 10:07:06 นางสาวรัตมณี จันทโรธร ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-27 11:57:08 นางสาวมณฑยา เสาวรส ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-24 22:38:40 กรองมาศ ศุภผล ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-24 22:38:47 อมรรััตน์ มากเหลี่ยม ลงทะเบียนแล้ว

ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 54 คน