ลงทะเบียนอบรม

หลักสูตร Search Select เลือกเเหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อการเรียนการสอน

หลักสูตร Search Select เลือกเเหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อการเรียนการสอนปัจจุบันแหล่งความรู้ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งรวมของข้อมูลทุกสาขาจากทั่วทุกมุมโลก และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทุกเวลาและสถานที่การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพตลอดจนนำเเหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนั้นเทคนิคการสืบค้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อที่จะให้ได้เเหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเเละเป็นประโยชน์
 

วันที่ 14 มกราคม 2559

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 8.45 - 12.00 น.

วิทยากร
นาย นพณัฐ ยิ่งนอก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

การศึกษา :

  1.  ปริญญาตรี  ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
  2.  ปริญญาโท  ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประสบการณ์

  1. ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการการจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือ ของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ... ของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  3. วิทยากร ฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร Google Form for Education ของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ


Course Registation

ท่านใช้คอมพิวเตอร์ระบบใด

Microsoft Window
Macintosh
Unix

ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

Window 98-XP
Microsoft Office
Flash CS4/CS5
Illustrator CS4/CS5
C++ / C# / Visual Basic
Internet Explorer / Email
DreamWeaver CS4/CS5++
PhotoShop CS4/CS5++
HTML
3D Studio MAX

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน


ลงทะเบียนเมื่อ ชื่อ - นามสกุล สถานะ
2016-01-04 20:03:38 สุกันยา หลีประเสริฐ ลงทะเบียนแล้ว
2016-01-04 14:53:59 ประนอม ศรีดี ลงทะเบียนแล้ว
2016-01-04 06:04:47 นายธนวุฒิ แก้วนุช ลงทะเบียนแล้ว
2016-01-01 17:57:31 ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ ลงทะเบียนแล้ว
2016-01-01 16:50:21 ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง ลงทะเบียนแล้ว
2015-12-31 14:23:50 สุภาวดี นายาว ลงทะเบียนแล้ว
2015-12-31 13:42:12 ศิวรา. เธียระวิบูลย์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-12-30 20:57:33 นายกรศิลป์ อาจหาญ ลงทะเบียนแล้ว
2015-12-30 15:53:37 นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ลงทะเบียนแล้ว
2015-12-30 13:21:37 ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-12-09 08:59:11 เบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-17 14:50:16 นางสาวเสาวรส วรรณเกษม ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-17 14:40:11 นางสาวศศิธร หลาบนารินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-17 09:50:29 นางมะณี เซะวิเศษ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-17 09:50:04 น.ส.เมตตา ทองอ่อน ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-17 09:49:56 นายเอกรินทร์ บุญอินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-16 19:36:18 นายวิรัตน์ ชูแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-13 10:48:55 นายเอกลักษณ์ คุณติสุข ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-03 11:01:44 น.ส.ปราณิศา พูลลมัย ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:08:04 ศิริชัย ญาณปัญญา ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:07:05 ณรงค์ศักดิ์ พูลลมัย ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:06:16 ดนัย วินิจ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:05:03 สำราญ คชฤทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:04:01 ณัฐพล อินแพง ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:03:09 น.ส.จิรนันท์ ด้วนรู้ที่ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:02:17 น.ส.สิริญญา นินนันท์ ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 15:01:08 น.ส.หงษ์วนา เกตุบำรุง ลงทะเบียนแล้ว
2015-11-02 14:59:34 จวบ สัตย์บุรุษ ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-24 22:38:15 อัญชิสา ชุมผล ลงทะเบียนแล้ว
2015-10-24 22:38:18 ทรายทอง ทิพย์โพธิ์ ลงทะเบียนแล้ว

ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 30 คน