Element Detail
Title :

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Title Alternative : Development of Electronics book on First Aid
Creator : นางสาวรติกร ทองชู
Subject : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Description :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่กาลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดย วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่ออยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และ 4.57 และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45

Publisher : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Address : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 109
Email : edtech_ku@hotmail.com
Contributor : ผศ.ดร.ศศิฉาย ธนะมัย ,ผศ.ดร. ณัฐพล ราไพ
Date : July 2015 Last modified : 2015-10-21 10:54:48
Type : Independent Study
Format : PDF
Language : Thai
DegreeName : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Level : ปริญญาโท
Descipline : ทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Grantor : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์
ผู้ใช้งานทั่วไป
Titie Name File Name File Size Download
บทที่1 20151021105539_บทที่ 1.pdf 154.33 KB